I. A vállalkozás adatai
neve:Cívis Ingatlaniroda Kft.
az iroda működésének kezdete:1997. februárja
társasági forma:Korlátolt felelősségű társaság
a cég képviseletére jogosult személy:Tatos Tibor
4032 Debrecen, Kartács u. 4. 8/68. sz.
tel/fax:(52) 414-172, 532-470,532-471
E-mail: tatos@civisingatlan.hu
az iroda címe: 4025 Debrecen, Piac u. 57. sz. (Amfora udvar)


II. Szakmai bemutatás

A Cívis Ingatlaniroda 1997. februárjától foglalkozik ingatlanközvetítéssel és értékbecsléssel.

A Cívis Ingatlanirodában folytatott tevékenységek:
A Cívis Ingatlanirodában dolgozók az ingatlanközvetítés (lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése, bérbeadása) és az értékbecslés terén rendelkeznek speciális ismeretekkel.

III. Referenciák bemutatása

A Cívis Ingatlaniroda 1997. februárjában mint önálló ingatlaniroda nyílt meg. A piaci viszonyok alakulásának köszönhetően azóta folyamatosan fejlődik.
Az ingatlaniroda éppúgy fogad megbízást magánszemélyektől, mint gazdasági társságoktól. A megbízások ingatlanközvetítésre és értékbecslésre vonatkoznak túlnyomórészt.
A magánszemélyektől származó ingatlanközvetítői és értékbecslői megbízások értéke (a megbízás tárgyát képező ingatlan értékére vonatkoztatva) általában 3 - 30 millió forint, gazdasági társaságoktól származó ingatlanközvetítői és értékbecslői megbízások értéke 5-200 millió forint közötti értékre vonatkozik.
A gazdasági társaságoktól származó értékbecslői megbízások szinte kivétel nélkül hitelfedezet igazolásához kerülnek felhasználásra.
Az értékbecslői tevékenység folytatása során több, debreceni fiókkal is rendelkező pénzintézettel kerültünk szoros kapcsolatba, mely pénzintézetek szakmai megfelelőségünk ellenőrzése után ajánlják hitelt felvenni szándékozó ügyfeleiknek irodánk szolgáltatását.
A következő pénzintézetekkel állunk szoros (jellemzően keret-megállapodás formájában) kapcsolatban:


IV. Tevékenységi terület

Tevékenységünk az értékbecslés terén elsősorban Hajdú-Bihar megyére terjed ki (az igények függvényében a Hajdú-Bihar megyével határos megyékben is készítünk értékbecsléseket), míg az ingatlanközvetítés terén szinte kizárólag Debrecen város területére, illetve a város vonzáskörzetébe tartozó településekre korlátozódik.

V. Megbízások teljesítésének módszere és határideje

Az értékbecslések elkészítésére írásos megbízás alapján kerül sor.
Az értékbecslést a megbízástól számítva - természetesen a munka nagyságától és a megbízó által rendelkezésünkre bocsátott alapinformációktól függően - 5-7 munkanapon belül készítjük el.
A munka elvégzésének határidejét - még ha nem jelentős mértékben is - befolyásolja, hogy lakossági hitelezésről (ahol általában lakó ingatlan szolgál fedezetül), vagy vállalkozói - egyéni, vagy társas vállalkozás - hitelezésről (ahol már telephelyek, irodaházak, stb. szolgálnak fedezetül) van szó.

Az értékbecslés elkészítéséhez a legszükségesebb iratok a következők: Az ingatlanközvetítésre szóló megbízásokat minden esetben - a megbízóval egyeztetett időpontban - a helyszínen vesszük fel annak érdekében, hogy a helyszínen tapasztaltak alapján hitelesebben tudjuk tájékoztatni az érdeklődőket az értékesíteni, illetve bérbeadni kívánt ingatlanok jellemzőiről.
Amennyiben a megbízó hozzájárul, az ingatlanról digitális fénykép-felvételeket készítünk, melyeket az általános információkkal együtt számítógépes rendszerünkben rögzítünk.
A venni, illetve bérbevenni szándékozókat előzetes időpont egyeztetés után kikísérjük az érintett ingatlanhoz, hogy szükség esetén az értékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kérdéseket a helyszínen tisztázhassuk (pl.: szerződés formája, elkészítésének ideje, a helyszínen tapasztaltakon túli információszerzés, stb.).
A szerződési szándék létrejötte után irodánk - amennyiben arra megbízást kapunk - szerződésbe foglalja mindazokat az adatokat és információkat, melyek egy korrekt, mindkét szerződő felet megfelelőn képviselő szerződéshez szükségesek (eleget téve a szerződéssel szemben támasztott alaki és tartalmi követelményeknek).
Az adásvételi és szükség szerint a bérbeadási szerződés aláírására az ellenjegyző ügyvéd jelenlétében kerül sor.
Irodánk vállalja, hogy a szerződést az ahhoz tartozó mellékletekkel együtt továbbítja a területileg illetékes földhivatalhoz annak érdekében, hogy a tulajdonjog - illetve más szerződésben szereplő tények és terhek - az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljenek.

VI. Díjképzés, díjtétel

Az ingatlanközvetítésre vonatkozó díjainkat a helyszínen elkészített megbízás tartalmazza. Ennek tartalmát a megbízás létrejötte előtt irodánkban is megtekinthetik.
A legjellemzőbb információk azonban a következők:

Értékbecslés esetén:

Az értékbecslési díjakat minden esetben a becslés tárgyát képező ingatlan alapterületéhez viszonyítottan állapítjuk meg, minimál becslői díj mellett: A fentiekben közölt becslési alapdíjak nem tartalmazzák a becslés elkészítéséhez szükségesnek ítélt iratok beszerzését (pl.: tulajdoni lap másolat, alaprajz, használatbavételi engedély, stb.), tartalmazzák azonban a helyszíni szemle, szükség szerint a helyszíni felmérés, adatgyűjtés és az írásos értékbecslés elkészítését, mely becslésnek elválaszthatatlan részét képezik az ingatlan bemutatását szolgáló fotók is.
A becslésbe vont ingatlan általánostól eltérő paraméterei (pl.: ipari ingatlanok esetén több száz, esetleg több ezer négyzetméteres beépített terület, stb.) előzetes egyeztetés nyomán befolyásolják a becslői díj mértékét.

Az elkészített értékbecslői dokumentáció

Mellékletekkel ellátott (minimum: tulajdoni lap másolat, fényképek), 1 eredeti és 1 másolati példányban, nyomtatott formában elkészített értékbecslés (igény szerint elektronikus levélben is megküldve).
Az értékbecslés megfelel a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben foglalt tartalmi és formai követelményeknek.

Ingatlanközvetítés esetén:

Az ingatlanközvetítői jutalékra irodánk csak abban az esetben tart igényt, ha az értékesítésben közvetlenül közreműködött és a szerződés létrejött (akár végleges, akár előszerződés formájában).
A jutalék kifizetésére a szerződés (végleges/előszerződés) aláírásával egyidőben tartunk igényt.
Amennyiben a megbízó az ingatlanát bizonyítottan az irodától függetlenül értékesítette, adta bérbe, illetőleg vette, vagy vette bérbe, az irodát jutalék nem illeti meg.

VII. Egyéb információk

Az ingatlanközvetítői és értékbecslői tevékenység végzésével kapcsolatban tudomásunkra jutó információkat bizalmasan, a titoktartás szabályainak betartásával kezeljük.
A titoktartás érdekében azokkal a személyekkel, akik a munkavégzés során bizalmas információhoz juthatnak, a Cívis Ingatlaniroda Kft. titoktartási kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatot írat alá.
Bízom benne, hogy az irodánkról közölt információk alapján úgy dönt, hogy ingatlannal kapcsolatos gondjainak megoldásához igénybe veszi irodánk szolgáltatásait.

Tisztelettel:
Debrecen, 2002. augusztus 14.

Tatos Tibor
ügyvezető